Podstawowe informacje dla pracownika

 1. Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.
 2. Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą:
  • dokument stwierdzający jego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy),
  • skierowanie, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.
 3. Należy zwrócić uwagę czy skierowanie:
  • jest czytelne,
  • zawiera informacje o stanowisku pracy (za kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku odpowiada Pracodawca),
  • jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM),
  • jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
  • jest wypełnione w języku polskim, w tym zawiera również w języku polskim nazwę stanowiska pracy.
 4. Wizyta w Gabinecie Medycyny Pracy powinna być poprzedzona umówieniem terminu badania. Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu wizyty.
 5. Informacje o najdogodniejszym terminie, wraz z rejestracją można uzyskać telefonicznie w pod numerem telefonu 501 288 866.

Ogólny zarys badania z zakresu Medycyny Pracy i dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID)

 1. Pracodawca wystawia „Skierowanie na badanie profilaktyczne” lub „Skierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych”.
 2. Pracownik, najlepiej telefoniczne, ustala termin wizyty.
 3. W ustalonym terminie badania Pracownik zgłasza się ze skierowaniem, oraz jeżeli to konieczne, również z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka SANEPID).
 4. Lekarz Medycyny Pracy, na podstawie informacji zawartych w skierowaniu, zleca konieczne badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne.
 5. Po wykonaniu badań i konsultacji oraz stwierdzeniu zdolności do pracy Pracownika, lekarz Medycyny Pracy wydaje Orzeczenie Lekarskie w formie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Wystawiane są dwa egzemplarze zaświadczenia, oryginał dla Pracodawcy i kopia dla Pracownika.