Podstawowe informacje dla pracodawcy

Aby skierować pracownika na badania profilaktyczne potrzebna jest pisemna umowa pracodawcy z lekarzem medycyny pracy.

„W świetle obowiązujących przepisów badaniom z zakresu medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.”

Z przepisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 Poz. 593) oraz Ustawa z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U., Poz. 1184) wynika, że każdy pracodawca jest obowiązany (art. 12) zawrzeć pisemną umowę z podstawową jednostką medycyny pracy, w celu sprawowania przez nią profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami.

Kodeks Pracy zawiera podstawowe normy dotyczące badań profilaktycznych.
Rozdział II.
Artykuł 211 ust. 5 [w zakresie obowiązków pracownika w dziedzinie bhp] zobowiązuje do poddawania się badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

Rozdział VI.
Artykuł 229 § 4 Kp stwierdza, że Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego …
Artykuł 229 § 6 Kp. Badania są przeprowadzane na koszt Pracodawcy !
Reasumując pracownik ma obowiązek poddania się trzem rodzajom badań:

 • wstępnym,
 • okresowym,
 • kontrolnym,
 • innym wynikającym z Kodeksu pracy.

Pracownika należy skierować z prawidłowo wypełnionym skierowaniem.
Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Dz. U. 1996 r., Nr 69, Poz. 332 ze zmianami. 

§ 4.
 1. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. 
 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 
  1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, 
  2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu, 
  3) w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, 
  4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt. 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Powyższe dokumenty obowiązują nawet wtedy, gdy prowadzisz firmę zatrudniającą tylko jednego pracownika.

Podstawy prawne medycyny pracy

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
  Dz. U. 1996 r., Nr 69, Poz. 332
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek.
  Dz. U. 2010 r., Nr 113, Poz. 758
 3. Ustawa o służbie medycyny pracy – tekst jednolity.
  Dz. U. 2014 r., Poz. 1184
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
  Dz. U. 2015 r., Poz. 457
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie badań do celów sanitarno epidemiologicznych.
  Dz. U. 2006 r., Nr 25, Poz. 191
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
  Dz. U. 2006 r., Nr 132, Poz. 928
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
  Dz. U. 2006 r., Nr 133, Poz. 939

skierowania

Skierowanie na badanie lekarza MP